Mừng ngày 8 - 3
Mùng SN - CLB xe cổ Bến Cát - chiều mai ace đi thì liên hệ PIT cùng đi nhé - hai trong một